Boekingsvoorwaarden MY Models Modelmanagement

Gevestigd in Enschede, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 08196086

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen MY Models Modelmanagement (hierna "MM") en haar opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra een of meerdere modellen, visagisten, stylisten (verder te noemen modellen) voor Opdrachtgever via MM worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten, welke diensten dan ook, van MM. De Opdrachtgever is de partij die van de diensten van MM gebruikt maakt en/of degene die voor deze diensten een factuur wenst te ontvangen. De onderhavige voorwaarden prevaleren te allen tijde boven de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

2. MM behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met modellen over financiele of juridische zaken en/of zakelijke belangen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks met modellen overeenkomsten aan te gaan, in het bijzonder ten aanzien van het portretrecht.

3 MM zal Opdrachtgever behulpzaam zijn bij het selecteren van modellen. MM zal ervoor zorgen dat de geboekte modelllen weten hoe laat zij op een bepaalde locatie moeten zijn. MM zal een factuur verzorgen aan de Opdrachtgever die aan alle wettelijke eisen voldoet.

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kleding, styling en visagie van het model, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever een boeking annuleert, is de vergoeding voor de geboekte dag(en), of delen daarvan, verschuldigd.

6. Indien de Opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk heeft aangegeven dat deze enkel doorgang kan vinden bij "mooi weer", dan mag een dergelijke boeking eenmalig kosteloos worden geannuleerd, mits dit binnen de vooraf overeengekomen termijn gebeurt. Kosten tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief. Kosten derde annulering 100% van het overeengekomen tarief.

7. Bij een uurboeking wordt 50% van de reistijd in rekening gebracht, berekend vanaf de woonplaats naar de locatie en retour. De reistijd wordt gebaseerd op de reistijden van openbaar vervoer. In geval van een boeking voor het (halve) dagtarief wordt geen reistijd berekend. Daarnaast wordt er voor een uurboeking een toeslag berekend. Van € 25,-.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de totale reiskosten berekend vanaf de woonplaats naar de opnamelocatie en retour door de opdrachtgever te worden vergoed.
Reiskosten per OV worden berekend op basis van 2e klasse. Indien een model per gemotoriseerd voertuig reist, dient een wettelijk toegestane kilometervergoeding te worden vergoed. Parkeerkosten worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Vervoerskosten in het buitenland worden doorberekend aan de opdrachtgever. De gemaakte reiskosten van een begeleider van een kind t/m 16 jaar en van het kind in kwestie dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn excl. BTW.

9. Opties dienen meer dan 24 uur voor de boekingsdatum te worden omgezet in een boeking. Voor opties in het buitenland geldt een minimumtermijn van 48 uur voor de boekingsdatum. Tenzij ander schriftelijk overeengekomen, komt een optie automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging.

10. Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger en het model, tot stand gekomen door bemiddeling van MM. De Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger doet boekingen bij MY Models Modelmanagement voor modellen. Boekingen worden bevestigd middels een boekingsbevestiging door MM aan de Opdrachtgever. De aan de Opdrachtgever toegezonden, door MM opgestelde, boekingsbevestiging met daarop aangegeven specificaties en bepalingen omtrent exclusiviteit, zijn bindend tussen partijen. Voor alle modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.

11. De tarieven die MM hanteert zijn inclusief bemiddelingsfee en excl. omzetbelasting. De tarieven voor de verschillende modelcategorieen worden op aanvraag verstrekt. Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking minimaal berekend. Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Dagtarief: het dagtarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Een dag bestaat in dit geval uit 8 aaneengesloten uren. Delen van een uur worden afgerond naar een uur. Voor modelwerkzaamheden die plaatsvinden tussen 22.00 uur en 07.00 uur worden dubbele tarieven berekend. Een doorpas of repetitie voorafgaande aan een boeking wordt op basis van 50% van het uurtarief doorberekend aan de opdrachtgever.

12. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken anders dan op de vooraf uitdrukkelijk met MM schriftelijk overeengekomen wijze en bijbehorende gebruiksperiode. Opdrachtgever mag pas tot gebruik van het materiaal overgaan nadat de betreffende vergoedingen aan MM zijn voldaan, bij gebreke waarvan het gebruiksrecht van rechtswege is vervallen. Opdrachtgever heeft een schriftelijke meldplicht aan MM voor wat betreft enige wijzigingen en/of omzettingen van het materiaal waarbij het model en/of materiaal en/op publicatierechten anders wordt gebruikt dan schriftelijk overeengekomen met MY Models Modelmanagement. Hergebruik van beeldmateriaal is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf door MM een schriftelijke vergoedingsregeling en schriftelijke toestemming is afgegeven. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het beeldmateriaal buiten een overeengekomen land, tenzij hiervoor vooraf door MM een schiftelijke vergoedingsregeling en schriftelijke toestemming is afgegeven. Bij ongeautoriseerde publicatie door Opdrachtgever is MM gerechtigd een vergoeding vast te stellen, gebaseerd op de op dat moment geldende tarievenlijst van MM plus een nader te bepalen toeslag. De factuur voor deze vergoeding dient door de Opdrachtgever te worden voldaan.

13. Bij lingerie of ondergoedopnamen geldt een toeslag van 50% bovenop het standaardtarief van het betreffende model. Bij naaktopnamen geldt een toeslag van 100% bovenop het standaardtarief van het betreffende model met inachtneming dat de minimale werktijd van het betreffende model een halve dag bedraagt. Toeslagen worden berekend voor gebruik van materiaal in het buitenland. Boven de standaardtarieven berekent MM toeslagen voor gebruik van opnamen voor posters, affiches, display's, verpakkingen, abri's, bill boards, showcards, streamers, leaflets, p.o.s., kalenders, stickers, internet, trams, bussen, vrachtwagens, commercials, films, tv, etc.

14. De Opdrachtgever heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geen exclusiviteit op een bepaald model. Indien gewenst kan in principe exclusiviteit met betrekking tot een model worden aangevraagd. Voor exclusiviteit gelden bijzondere tarieven.

15. Betalingen door de Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van MY Models Modelmanagement onder vermelding van factuurnummer. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur in te stemmen. Indien de betalingstermijn zonder ontvangst van betaling is verstreken is MM gerechtigd de gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten alsmede alle kosten welke door MM worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of van MM op de Opdrachtgever te verhalen die deze kosten steeds op eerste verzoek vrijwillig zal voldoen aan MM. Naast het verschuldige bedrag plus de wettelijke rente is Opdrachtgever een boeten van €500,- euro verschuldigd. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor betaling van de factuur. Niet (tijdig) betalen heeft tevens tot gevolg dat alle aan Opdrachtgever toegekende rechten komen te vervallen.

16. MM is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door modellen of hun begeleiders. MM is evenmin aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het (geboekte) model enige afspraak niet of gebrekkig nakomst, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van MM. Van grove schuld of nalatigheid is sprake als de geboekte modellen zich niet houden aan afspraken en/of overeenkomsten die zij met de Opdrachtgever aangingen. Indien MM aansprakelijk is voor de schade, bedraagt het schadebedrag maximaal het factuurbedrag dat voor dat model en die opdracht in rekening gebracht zou worden. Het recht op schadevergoeding vervalt daarnaast van rechtswege, indien de opdrachtgever MM niet binnen 2 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte stelt.

17. Opdrachtgever is er mee bekend dat portretten van modellen en ieder gebruik van beeldmateriaal onderhevig zijn aan de bepalingen van de Auteurswet. Modellen hebben in beginsel een recht zich te verzetten tegen gebruik van hun portret indien zij niet vooraf expliciet hebben ingestemd in het maken en gebruiken van hun portret, hetgeen geregeld dient te worden in de boekingsovereenkomst met het betreffende model en de Opdrachtgever. Ieder ander gebruik van beeldmateriaal of een portret dat niet expliciet in de boekingsovereenkomst is geregeld, levert aansprakelijkheid op van de Opdrachtgever jegens het model. Het model heeft in dat geval tevens het recht ieder gebruik van een bepaald portret te laten staken.

18. Als er tijdens de opnames problemen of meningsverschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en Model op welke manier dan ook, dan is de Opdrachtgever verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met MY Models Modelmanagement teneinde het probleem z.s.m. op te lossen.

19. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan aanwijzingen van regisseur, fotograaf, styliste etc. factureert MM alleen als het beeldmateriaal gepubliceerd wordt. MM zal een redelijke korting toepassen op de vergoeding, afhankelijk van de ernst van de overtreding van het model. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal MM altijd in rekening brengen bij de klant.


20. Op deze voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.