Voorwaarden voor Modellen van MY Models Modelmanagement

Gevestigd in Enschede, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 08196086


Zodra je bent ingeschreven bij MY Models Modelmanagement bepalen deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen jou en MY Models Modelmanagement.

1. Bij inschrijving verstrekt het Model aan MY Models Modelmanagement (hierna “MM”) de persoonlijke gegevens. Tevens verstrekt het model aan MM de eventuele beschikbare beeldopnamen van het Model. MM is gerechtigd maar niet verplicht de beeldopnamen van het Model te laten vervaardigen. Het Model verstrekt MM tevens hierbij de toestemming om haar/diens gegevens en alle beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zin des woords voor het verkrijgen van opdrachten aan het Model via opdrachtgevers van MM, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van MM en het presenteren daarvan aan potentiele opdrachtgevers.
2. Het model dient er zorg voor te dragen dat het eventueel extra aangeleverde beeldmateriaal vrij is van rechten, zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals b.v. de fotograaf) niet worden geschonden. Het model vrijwaart MM tegen aanspraken van derden wegens het ontbreken van toestemming voor gebruik door MM of derden.
3. Het Model is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huidige gelijkenis met het beeldmateriaal op de website van MM en dient wijzigingen in zijn/haar uiterlijk dan ook z.s.m. door te geven, zodat MM het beeldmateriaal kan vervangen.
4. Het model is verplicht zich bij alle werkzaamheden te houden aan de regels als opgenomen in de “Werkwijze MY Models Modelmanagement”.
5. Het Model verricht werkzaamheden ten behoeve van een derde (de opdrachtgever) als uitvloeisel van de door MY Models Modelmanagement verrichtte werkzaamheden, te weten: de bemiddeling tussen de opdrachtgever en het Model. MM spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen Model en een opdrachtgever. Het model is jegens MM te allen tijde verplicht de voorwaarden van bedoelde boekingsovereenkomst na te komen.
6. Het is het Model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met opdrachtgevers over juridische en/of financiele zaken. Ook is het model niet toegestaan rechtstreeks contracten met opdrachtgevers aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MM.
7. Indien het Model mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door MM voorgelegd aanbod, dan is een boekingsovereenkomst tussen het Model en opdrachtgever tot stand gekomen. Een mondeling geaccepteerd aanbod wordt door MM zo spoedig als mogelijk schriftelijk bevestigd. Iedere overeenkomst die door het Model is aangegaan blijft in stand en ieder reeds verleend gebruiksrecht op beeldmateriaal blijft geldend voor de duur en reikwijdte als afgesproken ook al zou het Model de inschrijving bij MM hebben beeindigd.
8. Als een model wordt geboekt voor een concurrerend product als waar het model al eens opdrachten voor heeft gehad, en boeking van het zelfde model zou schadelijk zijn voor de marketing van het betreffende product, dan is het model verplicht dit te melden aan het bureau voordat hij/zij deze nieuwe opdracht accepteerd.
9. Het Model verplicht zich zowel jegens MM als opdrachtgever om de overeengekomen werkzaamheden als Model uit te voeren op de dag, tijd, locatie en wijze zoals besproken en tegen de daarvoor afgesproken beloning.
10. Het Model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig, deskundig en vakbekwaam uit te voeren conform de aanwijzigingen van de opdrachtgever en MM.
11. Overtreding van het in 8 en/of 9 gestelde leidt tot schadeplichtigheid aan de zijde van het Model jegens de opdrachtgever en/of MM. Het Model vrijwaart MM tegen aanspraken van derden, inclusief de opdrachtgever, wegens door het model aangericht schade als gevolg van nalatigheid door – of het tekort schieten in de nakoming van de verplichtingen van het Model.
12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geeft het Model, na tussenkomst van MM, bij iedere overeenkomst met opdrachtgever aan deze het recht op het volledige gebruik – wereldwijd en voor onbepaalde tijd – van het te vervaardigen of vervaardigde beeldmateriaal van en met het portret van het Model. MM zal afhankelijk van dit gebruik, ten behoeve van het Model, indien mogelijk en naar beoordeling van MM, hiervoor al dan niet een aanvullende vergoeding bedingen bij de Opdrachtgever.
13. MM is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer een opdrachtgever enige afspraak niet of gebrekkig nakomt. De overeenkomst komt door bemiddeling tot stand tussen Model en Opdrachtgever.
14. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., kan MM alleen factureren naar de klant als het materiaal gepubliceerd wordt. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal MM wel in rekening brengen bij de klant. MM zal een redelijke korting toepassen op de vergoeding afhankelijk van de ernst van de overtreding van het model.
15. MY Models Modelmanagement kan niet aansprakelijk worden gesteld door het model, voor enige schadevergoeding van schade die mocht zijn ontstaan, tijdens of ten gevolge van (model) werkzaamheden.
16. Als een Model op de set onenigheid heeft met de klant en/of fotograaf en/of styliste is hij verplicht onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met MY Models Modelmanagement om z.s.m. een voor alle partijen gunstige oplossing te bewerkstelligen.
17. Ten behoeve van het Model wordt de door de opdrachtgever aan het Model verschuldigde betaling door MY Models Modelmanagement aan de opdrachtgever gefactureerd en geincasseerd. Nadat de opdrachtgever aan zijn financiele verplichtingen jegens MM heeft voldaan, wordt de overeengekomen modelvergoeding minus bemiddelingsfee aan het Model betaald.
18. MY Models Modelmanagement is op geen enkele wijze aansprakelijk, indien een opdrachtgever een factuur, om wat voor een reden dan ook, niet tijdig of niet volledig betaalt. MM is gerechtigd de opdracht voor incasso van aan het Model toebehorende vergoedingen aan een derde over te dragen. MM is gerechtigd de incassokosten te verhalen op die partij, die oorzaak is van het geschil. MM is nimmer enige vergoeding, betaling van kosten of schade, een vervangende opdracht, compensatie of welk bedrag dan ook verschuldigd aan het Model indien een opdracht van een opdrachtgever, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt. MM poogt wel met de opdrachtgever een annuleringsregeling overeen te komen waardoor bij late annuleringen wel een bedrag aan het Model en aan MM toekomt. Indien deze regeling daadwerkelijk is overeengekomen zal MM namens het Model daar een beroep op doen.
19. Alle uitbetalingen aan het Model betreffen steeds bruto bedragen. Het Models is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van deze inkomsten bij de belastingdienst. MM heeft een registratieplicht bij de belastingdienst van de totale jaarlijkse verdiensten van ieder model.
20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.